در حقوق غربی، کودکان 6 ساله هم مسؤولیت کیفری دارند